Dobrodošli
EDUS Razvojne Bihevioralne Skale II


Skrining (i monitoring) u razvoju je danas preporuka većine agencija koje se bave djecom (AAP, 2002; Bedfort, 2014; Shribman & Billingham, 2009). Tim povodm su kreirane Razvojne bihevioralne skale (RBS) koje su jednostavne za korištenje, a zasnovane su na standardima razvoja djece u Bosni i Hercegovini, te uz njih dolazi lista materijala za procjenu koju bi svaka ustanova koja se bavi djecom trebala imati na raspolaganju. Vještine u skalama su opisane na način da se procjena zasniva na mjerljivom i vidljivom ponašanju djeteta, demonstraciji vještine koja je objektivna, a ne na mišljenjima i subjektivnim procjenama psihološkog konstrukta, nejasnih termina korištenih u naučnom žargonu. RBS treba primjenjivati uz puno učešće roditelja/staratelja. Štaviše, stručnom kadru se preporučuje da osiguraju učešće roditelja/staratelja u procjeni njihove djece jer time smanjuju nelagodu kod djece, a često su i opažanja roditelja/staratelja vrlo korisna. Također, primjena RBS pruža brojne mogućnosti da se osnaže roditeljske kompetencije. Kroz rad na razvojnim vještinama sa djetetom proizvode se brojne prilike za demonstriranje korektne interakcije sa djetetom, te prilike za roditelje/staratelje u kojima mogu uvidjeti jake strane svoga djeteta, kao i njegove potrebe. Procjenom se osigurava osnova za pripremu detaljnje evaluacije razvoja djeteta i izrade individualnih razvojnih/obrazovnih programa za dijete i porodicu.

Stručnjaci o EDUS Razvojnim Bihevioralnim Skalama II